Runway camp | Přihlašování

Letošní camp proběhne 1. 8. - 7. 8. 2021. Camp připravujeme stejně pečlivě jako minulé roky, ale vzhledem k situaci bohužel může dojít k jeho zrušení nebo změně formátu. Věříme ale, že k tomu nedojde! Chceme dát prostor zažít Runway camp novým účastníkům. Po vyplnění přihlášky vám přijde e-mail, že ji registrujeme.

Do 16.4. 2021 Ti pošleme e-mail o rozhodnutí, zda jsme přihlášku přijali či nikoli. Cena celého týdne je při platbě do 30.4. 2000 Kč, později 2 200 Kč. Pokud máš jakékoli otázky, ozvi se nám skrze Kontakty.


Přihláška


Odesláním toho formuláře stvrzuji, že jsem se seznámil se smluvními podmínkami a se zásadami ochrany osobních údajů (viz níže) a souhlasím s nimi.

Smluvní podmínky

Pořadatelem Runway Campu je Spolek Pyramida, se sídlem Kostelní náměstí 16, Praha 4 - Kunratice, 148 00, IČ: 604 45 564, zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíle L, vložka 6044 (dále jen "pořadatel"). Objednatelem se rozumí účastník Runway Campu, jež se řádně přihasil.

Cena (2200 Kč, při úhradě do 20. dubna 2021 2000 Kč) zahrnuje ubytování, stravování, pedagogický a zdravotnický dozor. Cena pobytu má charakter ceny smluvní. Z účasti na Runway Campu nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. V ceně není zahrnuta cesta účastníka Runway Campu z a na místo konání Runway Campu - tuto cestu si objednatel zajišťuje samostatně a na vlastní náklady.

Objednatel má právo kdykoliv před začátkem Runway Campu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí písemně zasláním dopisu na adresu sídla pořadatele a je stornován ke dni, který bude uveden na otisku poštovního razítka.

Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na Runway Camp nebo v případě předčasného ukončení účasti na Runway Campu jsou účtovány storno poplatky v následující výši: více než 60 dnů před zahájením Runway Campu 0%, 60 dnů až 30 dnů před zahájením Runway Campu 40%, 30 dnů až 7 dní před zahájením Runway Campu 60%, 7 dní až 24 hodin před zahájením Runway Campu 80%, 60 dnů až 24 hodin před zahájením Runway Campu ze zdravotních důvodů potvrzených lékařem 10%, při předčasném ukončení Runway Campu ze zdravotních důvodů potvrzených lékařem vrácení poměrné částky nákladů pobytu, při předčasném ukončení Runway Campu bez lékařského potvrzení 100%. Stornovací poplatky budou odečítány od složené zálohy či zaplacené ceny. V případě pozdějšího nástupu účastníka tábora na Runway Camp nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.

Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti, které účastník Runway Campu svěřil do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník Runway Campu v průběhu pobytu ponechal u sebe, nenese pořadatel odpovědnost. Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení během Runway Campu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně.

Objednatel odesláním formuláře nebo podpisem přihlášky stvrzuje, že se seznámil se smluvními podmínkami a souhlasí s nimi. Dále pak objednatel prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou správné a pravdivé a je si plně vědom případných právních následků, jež by ho postihly v případě uvedení nesprávných či nepravdivých údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Spolek Pyramida, IČ 604 45 564, se sídlem Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha – Kunratice (dále jen „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) osobních údaje uvedené v této přihlášce za účelem evidence přihlášených, organizace akce, výběru plateb, vedení účetnictví a provádění přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a z titulu ochrany oprávněného zájmu správce spočívajícího v potřebě propagovat svou činnost mezi účastníky akcí. Společným správcem osobních údajů je Arcidiecézní centrum mládeže, organizační útvar Arcibiskupství pražského, IČ 004 45 100, se sídlem Hradčanského náměstí 56/16, 118 00 Praha 1 – Hradčany. Pokud si nepřejete zasílat emailové pozvánky na akce, prosíme dejte nám vědět.